Шкільна бібліотека —бібліотечно- інформаційний центр школи.

               Наша   шкільна бібліотека вважється фундаментом освіти і самоосвіти, тому що за своєю суттю вона є берегинею людського знання.

 На сучасному етапі, бібліотека є бібліотечно-інформаційним               центром навчального закладу, мета якого – забезпечення потреб навчально-виховного процесу в усіх його ланках.  Бібліотека надає систематичну допомогу учням в опануванні знаннями з навчальних предметів, знайомить з різноманітними джерелами інформації, забезпечує необхідною інформацією педагогів.

У   школі   виділяються   дві   основні   категорії споживачів інформації:

 педагогічний склад (директор,  його заступники ,вчителі) і учні, яких, з точки зору інформаційних потреб, можна поділити на учнів 1—4 кл,5—8 :  класів і 9—11 класів.                                                                   

 

Основними джерелами інформації  в школі є книжковий фонд , який складається з:

  1. Фонду підручників - 15641

  2. Художньої літератури та

       науково-пізнавальної літератури -17733

  3. Періодичних видань – 10 пр .газет., 22 журнали.

  4. Довідково-інформаційний фонд : довідники,   

        енциклопедії, словники, картотеки:”Розвиваюче навчання,      Інноваційні технології.

 

     Інформаційне забезпечення учнів - читачів здійснюється шляхом   інформаційних бесід ( при записі в бібліотеку, при видачі книг додому), виконання різноманітних бібліографічних довідок (тематичних, фактографічних, краєзнавчих), книжкових виставок,   тематичних поличок, інформаційних оглядів новинок літератури, бібліотечно- бібліографічних уроків по інформаційній культурі.


   При виконанні інформаційних запитів учнів,  найефективніше ви-

  користовується  довідковий фонд бібліотеки: енциклопедії: УСЕ,

серія “Я пізнаю світ”, УРЕ,Велика ілюстрована енциклопедія історії, довідники, які видаються в читальному залі бібліотеки. 

   Для найбільш  ефективного  забезпечення учнів  інформацією, проводиться  груповий та індивідуальний аналіз  читацьких формуля-

рів ( Найкращий клас, Найбільше прочитано книг, Активний відвідувач    бібліотеки.)

 

   Для     директора і його заступників складає особливу j цікавість інформація про нові  методи організації навчально-виховного   процесу  у  загальноосвітніх і навчальних закладах; форми і методи планування в роботі школи; про загальний стан середньої освіти в У країні, області, про нове обладнання шкіл і технічних засобів   навчання,   про   підвищення   кваліфікації педагогічного складу, фінансування роботи школи.

Джерелами подібної інформації є періодичні видання, що виходять в Україні, і які обов'язково виписуються для  нашої шкільної бібліотеки:

t) газети; «Директор школи»,  «Освіта України»,  «Завуч», «Урядовий кур’єр”, “Майбуття”.

2) журнали: «Інформаційний збірник Міністерства освіти України»,  Все для вчителя .

 

Для вчителів представляють інтерес матеріали про нові методи виховання і викладання конкретної        дисципліни,         перевірки знань учнів, наукової органі­зації праці в навчальному процесі й т.п. Джерелом інформації тут служать матеріали семінарів  і конференцій, видання обласного мето­дичного центру, районного навчально-методичного кабінету, а також статті із періодичних видань:

1) газет:  «Зарубіжна літера­тура», «Історія України, «Українська мова і література)», Майбуття, Хімія в школі”, Географія в школі

     2)журналів:  «Все для вчителя”, ”, “Позакласний час”, “Шкільний світ”,

     Для  керівників та вчителів школи проводиться індивідуальне та групове інформування. Для директора та завучів надається індивідуальне інформування за темами: “ Правове  виховання, Робота з батьками,” Шкільне самоврядування,Громадянська освіта в школі, Школа молодого педагога.   Один раз на два місяці випускається Інформаційний бюлетень для завучів та  Інформаційний бюлетень для вчителів – предметників.  Один раз на місяць  проводиться інформаційний огляд новинок літератури  для педагогів.

 

    У 2003 році в нашій бібліотеці, встановлено комп’ютер, який  приєднано до шкільної комп’ютерної мережі та  Всесвітньої мережі Інтернет. Для бібліотеки в інформаційній роботі відкрились нові  можливості для роботи та надзвичайно корисні  інформаційні    джерела. Тепер в бібліотеці створено електронний фонд підручників та фонд художньої літератури.

                           

 За останні роки в Україні спостерігається  різке зростання обсягів інформаційних ресурсів, які розміщуються на Web-серверах, Інтернет-сайтах, Web-сайтах,Web- сторінках. Інформаційні ресурси світової компютерної мережістають  доступними  користувачеві у вигляді , так званих Web-сторінок. Учні 9-11 класів, педагоги для пошуку потрібної інформації, можуть  скористатись різноманітними адресами в Інтернеті, які зберігаються на  робочому столі  нашого компютера в папці.: .”Корисні  ресурси Інтернету”. Найчастіше користується попитом у учнів 9-11 класів Web-сторінка: “Український реферат.”, у вчителів – сайт : “Інститут засобів навчання АПН України”. Нещодавно фонд нашої бібліотеки  поповнився  електрон – ним   варіантом  Енциклопедичного словника у виданні Брокгауза і Єфрона. Це найбільша з російських дореволюційних енциклопедій, видана  в Петербурзі  1890-1907 роках німецьким видавцем Ф Блокгаузом і російським друкарем – підприємцем  І.   І Єфроном. За обсягом томів (86), кількістю статей( понад 100 тис.), багатством довідкового матеріалу і своїм науковим рівнем, особливо з циклу фізико – математичних і природничих наук, була однією з кращих тогочасних енциклопедичних видань.  В ній співробітничали видатні вчені , як Менделєєв Д., Ковалевський О., Вернадський В. та інші. Писали до енциклопедії й українські діячі, наприклад  в 81 томі  було вміщено його велику  статтю Южно – руська література. Електронний варіант енциклопедії  складається з 6 дисків, 2 диски – з текстами відомостей від А до Я з різних  галузей знань, 3 диски займає “ Енциклопедія  наук та мистецтв з ілюстраціями, 6 диск – “Музична енциклопедія”, в якій вміщено інформацію про відомих композиторів до  кінця ХІХ ст. та усі  їх відомі твори.

    

  Безумовно, в усі часи бібліотека була і буде найкращим провідником у світі  книг, тим місцем. де читачі зможуть відпочити і зрости духовно, морально і професійно. Тому наша  бібліотека  повинна стати  кабінетом №1 у школі, оскільки  в ній  зосереджена  навчально – виховна, методична та інформаційна  робота.